Tư vấn tài chính

Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Tư vấn tài chính

Hoạt động Tư vấn tài chính và Quản trị doanh nghiệp của APSC đã được hình thành từ những ngày đầu thành lập. Với quá trình làm việc lâu dài và bề dày kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn, APSC đã tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng, chúng tôi đã triển khai được dịch vụ thiết thực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong các khía cạnh của tài chính và quản trị.

Các dịch vụ tư vấn đang triển khai:

  - Tư vấn niêm yết;

  - Tư vấn cấu trúc vốn và các phương án huy động vốn cho doanh nghiệp;

  - Tư vấn quản trị doanh nghiệp;

  - Xác định giá trị doanh nghiệp;

  - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;

  - Tư vấn cổ phần hóa;

  - Tư vấn quan hệ cổ đông;

  - Và các loại hình tư vấn tài chính khác theo nhu cầu khách hàng.

Thong ke