Thủ tướng quyết định thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

|
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 37/2020 về việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - VNX) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân... Vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HoSE. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ chính là xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giá dịch chứng khoán, công bố thông tin; Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; Giám sát HNX và HoSE thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin; Quản lý giám sát 2 Sở giao dịch...

Theo quyết định, HNX có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác... Trong khi đó, HoSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...Vốn điều lệ hiện tại của HoSE là 1.200 tỷ đồng và HNX là 750 tỷ đồng.

Điểm chung trong nhiệm vụ của 2 Sở là cùng giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán, giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư; Đầu tư triển khai hệ thống công nghệ thông tin; Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường...

Thong ke