Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

 

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Alpha - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Như nội dung tại Chương trình đại hội (đính kèm).

4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2021.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

   *Đối với cá nhân:

     - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

     - Thông báo mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

   *Đối với tổ chức:

     - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

     - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

     - Thư mời tham dự Đại hội

     - Chương trình Đại hội

     - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

     - Quy chế làm việc của Đại hội

     - Mẫu Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS

     - Mẫu Đề xuất bổ sung nội dung chương trình Đại hội

     - Báo cáo hoạt động của HĐQT

     - Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc

     - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

     - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

     - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

     - Dự thảo Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (cập nhật 02/4/2021)

     - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung khác

     - Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

     - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS

     - Dự thảo Điều lệ công ty

     - Dự thảo Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS

     - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

            Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG NAM

26
03/2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thong ke