Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Alpha - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông xem tại Chương trình ĐHĐCĐ đính kèm.

4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/7/2021.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

  • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
  • Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời tham dự ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

 Đối với tổ chức:

  • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
  • Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; Thư mời tham dự ĐHĐCĐ; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

6. Các tài liệu gửi kèm theo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ

Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc...

Báo cáo và các tờ trình

Báo cáo và các tờ trình (cập nhật ngày 19/7/2021)

Mẫu Giấy ủy quyền (*.docx)

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG NAM

01
07/2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021
Thong ke