Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 05/3/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha ban hành Thông báo số 16/2021/APSC/TB-HĐQT về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem File đính kèm dưới đây.

 

05
03/2021

Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thong ke