Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 20/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBCK về việc chấp thuận điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện của CTCP Chứng khoán Alpha. 

Thông tin chi tiết, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới.

Quyết định số 352/QĐ-UBCK

20
05/2021

Quyết định số 352/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận điều chỉnh địa chỉ Văn phòng đại diện
Thong ke