Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 30/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBCK, theo đó, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem Quyết định đính kèm dưới đây.

Quyết định số 597/QĐ-UBCK

30
09/2021

Quyết định 597/QĐ-UBCK chấp thuận cho APSC được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
Thong ke