Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 09/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/APSC/NQ-HĐQT thông qua việc cung cấp dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty.

Chi tiết thông tin, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới.

Nghị quyết HĐQT số 13 về việc cung cấp dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ

09
06/2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc cung cấp dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty
Thong ke