Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 12/3/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ), đồng thời thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu đính kèm bên dưới.

 

12
03/2021

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thông báo về Ngày ĐKCC để thực hiện quyền
Thong ke