Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 10/6/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 14/2021/APSC/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 (ĐHĐCĐ), đồng thời thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu đính kèm bên dưới.

Nghị quyết số Nghị quyết số 14/2021/APSC/NQ-HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

10
06/2021

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và Thông báo về Ngày ĐKCC để thực hiện quyền
Thong ke