Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 19/11/2020, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/APSC/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

  • Thông tin chi tiết, vui lòng xem File đính kèm.

20
11/2020

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thong ke