Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 22/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thông qua Nghị quyết số 19/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc ký hợp đồng thuê văn phòng (với bên có liên quan của người nội bộ).

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây.

Nghị quyết số 19/2021/APSC/NQ-HĐQT

22
09/2021

Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng thuê văn phòng
Thong ke