Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 01/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thông qua Nghị quyết số 18/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây.

Nghị quyết số 18/2021/APSC/NQ-HĐQT

01
09/2021

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
Thong ke