Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 30/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc ban hành logo và bộ nhận diện thương hiệu mới. 

Thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng xem Tài liệu đính kèm dưới đây:

Nghị quyết số 17/2021/APSC/NQ-HĐQT

30
08/2021

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành logo và bộ nhận diện thương hiệu mới
Thong ke