Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 29/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha đã thông qua Nghị quyết số 16/2021/APSC/NQ-HĐQT về Phương án chào bán trái phiếu năm 2021 - Đợt 1.

Thông tin chi tiết về Nghị quyết về Phương án chào bán, Quý Khách hàng và Nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Nghị quyết HĐQT số 16/2021/APSC/NQ-HĐQT

29
07/2021

Nghị quyết HĐQT về Phương án chào bán trái phiếu năm 2021 - Đợt 1
Thong ke