Nghị quyết HĐQT Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan

|

Ngày 13/01/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.

Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem đường dẫn sau đây:

https://apsc.vn/nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ho-so-dang-ky-chao-ban-co-phieu-tang-von-mdef161061613860000d4a417e0.html

Tin hot

News
APSC ra mắt Hệ thống giao dịch chứng khoán mới và Chương trình ưu đãi khách hàng
News
Thông báo về việc HSX tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán
Thong ke