Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 13/01/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.

Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem tài liệu đính kèm.

14
01/2021

Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn
Thong ke