Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 28/4/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc thuê dài hạn bất động sản làm Trụ sở chính.

Thông tin chi tiết, quý khách và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Nghị quyết số 07/2021/APSC/NQ-HĐQT

29
04/2021

Nghị quyết của HĐQT v/v thuê dài hạn BĐS làm Trụ sở chính
Thong ke