Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 25/5/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. 

Thông tin chi tiết, nhà đầu tư và quý khách hàng vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Nghị quyết số 11/2021/APSC/NQ-HĐQT

25
05/2021

Nghị quyết của HĐQT v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn và bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán
Thong ke