Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 04/5/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 08/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện (Tp. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem Tài liệu đính kèm.

Nghị quyết 08/2021/APSC/NQ-HĐQT

04
05/2021

Nghị quyết của HĐQT v/v điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện
Thong ke