Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 05/3/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã bao hành Nghị quyết số 04/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP được chào bán và triển khai các thủ tục tiếp theo của đợt chào bán.

Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem File đính kèm dưới đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông

05
03/2021

Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP được chào bán và triển khai các thủ tục tiếp theo của đợt chào bán
Thong ke