Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 25/01/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/APSC/NQ-HĐQT, theo đó, thông qua việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

25
01/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc xử lý CP NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ
Thong ke