Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 14/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua. 

Thông tin chi tiết, quý khách và nhà đầu tư vui lòng xem Tài liệu đính kèm.

Nghị quyết 09/2021/APSC/NQ-HĐQT

14
05/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua
Thong ke