Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 17/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/APSC/NQ-HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Chi tiết thông tin, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới.

Nghị quyết 10/2021/APSC/NQ-HĐQT

17
05/2021

Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Thong ke