Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 10/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán trái phiếu với người nội bộ (Chủ tịch HĐQT mua trái phiếu Công ty). Thông tin chi tiết, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm bên dưới.

Nghị quyết HĐQT số 22/2021/APSC/NQ-HĐQT

10
11/2021

Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán trái phiếu với người nội bộ
Thong ke