Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN ALPHA

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II,  số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Loại chứng khoán    : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

  + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

  + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II,  số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀNG NAM

20
11/2020

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Thong ke