Product && Service Banner

Sản phẩm - Dịch vụ

Lưu ký và quản lý cổ đông

LƯU KÝ:

Lưu ký là nghiệp vụ chứng khoán cơ bản của APSC. Lưu ký chứng khoán cung cấp cho khách hàng tiện ích ký gửi và bảo quản chứng khoán, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp đối với chứng khoán đã lưu ký.

Lưu ký chứng khoán nhanh chóng, APSC giúp khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi để tham gia giao dịch chứng khoán niêm yết.

Với chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch, lưu ký ngoài tác dụng lưu giữ và bảo quản, khách hàng còn thường xuyên được cập nhật thông tin thị trường về biến động giá chứng khoán đang nắm giữ, được tham gia vào thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) sôi động và hấp dẫn.

 

QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG:

APSC nhận thực hiện Quản lý cổ đông cho các tổ chức là doanh nghiệp cổ phần với mức độ chuyên nghiệp hóa cao. Theo đó, APSC được ủy quyền và thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan tới quản lý cổ đông như:

  - Xây dựng và quản lý danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật;

  - Xây dựng quy trình và quản lý các hoạt động chuyển nhượng cổ phần;

  - Thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện phân bổ quyền cho cổ đông;

  - Thay mặt Tổ chức phát hành xây dựng các báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý cổ đông theo quy định pháp luật;

  - Cùng Tổ chức phát hành xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện: Đại hội cổ đông thường niên/bất thường, tổ chức sự kiện giới thiệu năng lực doanh nghiệp, cơ hội đầu tư…

Thông qua hoạt động này, APSC tổ chức kết hợp các dịch vụ môi giới, bán hàng, tạo thanh khoản tối đa cho chứng khoán đang quản lý, tìm kiếm cơ hội đầu tư theo yêu cầu của cổ đông, hỗ trợ Tổ chức phát hành cập nhật thông tin về thị trường giao dịch cổ phiếu của Tổ chức phát hành.

Thong ke