banner

Hướng dẫn giao dịch

icon

Hướng dẫn giao dịch lô lẻ sàn HSX từ ngày 12/9/2022

 1. Nhà đầu tư mở tài khoản tại APSC có thể đặt lệnh giao dịch lô lẻ là giao dịch chứng khoán có khối lượng đặt lệnh từ 1-99 chứng khoán.
 2. Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với:
 • Cổ phiếu
 • Chứng chỉ quỹ đóng
 • Chứng chỉ quỹ ETF
 • Chứng quyền
 1. Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể:
 • Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30
 • Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00
 1. Phí giao dịch áp dụng cho lô lẻ: bằng với phí giao dịch đang áp dụng tại APSC.

Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua APSC tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Ví dụ: Nhà đầu tư muốn bán 109 cổ phiếu ACB, nhà đầu tư có thể đặt 2 lệnh bán: Lệnh bán 100 cổ phiếu ABC theo phương thức thông thường và lệnh bán 9 cổ phiếu ABC theo phương thức lô lẻ.

 1. Nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.
 2. Giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn, các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.
 3. Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.
 4. Thời gian thanh toán đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ tương tự như chứng khoán giao dịch lô chẵn.
 5. Giá khớp của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số
 6. Nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.
bnt_upVề đầu trang