HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng cảnh báo NĐT tại ngày 05/01/2021

|

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách Cảnh báo nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UPCoM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

 

Tải về: Danh sách cảnh báo NĐT tại ngày 05/01/2021.

Thong ke