Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 28/12/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh số 44/UBCK-GPHĐKD cho Công ty CP Chứng khoán Alpha. 

Chi tiết về Giấy phép, vui lòng xem File đính kèm.

28
12/2006

Giấy phép hoạt động kinh doanh lần đầu (số 44/UBCK-GPHĐKD)
Thong ke