Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 89/GPĐC-UBCK, theo đó Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem Tài liệu đính kèm dưới đây.

Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK

11
10/2021

Giấy phép điều chỉnh GPTL và Hoạt động (89/GPĐC-UBCK ngày 11/10/2021)
Thong ke