Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 10/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 41/GPĐC-UBCK, theo đó: 

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 của Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Chứng khoán Alpha với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 175.858.200.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem Tài liệu đính kèm dưới đây.

Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK

10
06/2021

Giấy phép điều chỉnh GPTL và Hoạt động (41/GPĐC-UBCK ngày 10/6/2021)
Thong ke