Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 16/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán cho Công ty CP Chứng khoán Alpha. 

Chi tiết Giấy phép điều chỉnh, vui lòng xem File đính kèm.

16
07/2020

Giấy phép điều chỉnh GPTL và Hoạt động (40/GPĐC-UBCK ngày 16/7/2020)
Thong ke