Giao dịch ký quỹ

|

Nghiệp vụ chưa được cấp phép!

APSC đang chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện các thủ tục để nộp hồ đề nghị UBCKNN cấp phép Dịch vụ Giao dịch ký quỹ đến với khách hàng. Theo đó, Giao dịch ký quỹ là dịch vụ APSC hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để mua các chứng khoán nằm trong danh mục quy định.

  - Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, tổ chức có tài khoản GDCK thông thường mở tại APSC (theo quy định).

  - Lãi suất, Thời hạn vay, Hạn mức, Tỷ lệ hỗ trợ, Phí duy trì dịch vụ và Danh mục chứng khoán được giao dịch ký quỹ sẽ được APSC cập nhật ngay khi chính thức ban hành Dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thong ke