Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Bản Điều lệ này gồm tám (08) Chương, sáu mươi hai (62) Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công
ty Cổ phần Chứng khoán Alpha nhất trí thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2020 tại Hà Nội và chấp
thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.

Thông tin chi tiết, vui lòng Download File đính kèm.

26
05/2020

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (ngày 26/5/2020)
Thong ke