Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 23/7/2021, Công ty Công ty Chứng khoán Alpha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Thông tin chi tiết, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha (ngày 23/7/2021)

23
07/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (ngày 23/7/2021)
Thong ke