Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 22/4/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Thông tin chi tiết, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha (ngày 22.4.2021)

22
04/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (ngày 22/4/2021)
Thong ke