banner

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG APSC

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA
1. Website: là trang thông tin điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tại địa
chỉ https://apsc.vn/
2. APSC: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
3. Ứng dụng APSC: là các sản phẩm có liên quan đến APSC trên các kho ứng dụng App Store,
Google Play và các nền tảng ứng dụng khác, được tạo nên bởi APSC và/hoặc bởi sự hợp tác, liên
kết giữa APSC và các đối tác của APSC. Bao gồm nhưng không giới hạn ở ứng dụng Alpha
Mobile, các ứng dụng con và/hoặc thành phần của các ứng dụng trong các kho và các nền tảng
ứng dụng.
II. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
1. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Khi người sử dụng truy cập, sử dụng Website và/hoặc Ứng dụng APSC thì được xem như đã đọc
và hiểu rõ những quy định tại Điều khoản sử dụng Website và Ứng dụng APSC, đồng ý ràng
buộc với các thỏa thuận dưới đây. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không truy cập, sử dụng
Website và/hoặc Ứng dụng APSC.
2. ĐẦU TƯ VÀ CÁC RỦI RO
Người sử dụng cần lưu ý rằng đầu tư sẽ có những rủi ro và người sử dụng hoàn toàn chịu trách
nhiệm cho sự lựa chọn và sử dụng các thông tin, hệ thống được cung cấp. Các thông tin được đề
cập trên Website và Ứng dụng APSC hoàn toàn không mang ý nghĩa đề xuất hay khuyến nghị
của APSC cũng như các đối tác có liên quan về hoạt động giao dịch mua, bán chứng khoán của
người sử dụng.
3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
– Không có sự bảo đảm nào cho người sử dụng liên quan đến sự an toàn họat động của Website và
Ứng dụng APSC bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng hoặc không bị hư, bị
virus họăc bị gián đọan do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Người sử dụng tự chịu rủi
ro khi sử dụng.
– APSC không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin
trên Website và Ứng dụng APSC.
III. QUY ĐỊNH CHUNG
1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
– Tất cả các sản phẩm, các yếu tố tạo nên Website và Ứng dụng APSC bao gồm mọi hình thức
thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh thuộc quyền sở hữu của APSC và/hoặc đối tác của
APSC theo thỏa thuận của các bên liên quan và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt
Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp do APSC và/hoặc đối tác của
APSC công bố khác đi sau khi đã có sự thống nhất giữa các bên.

– Khi được sự đồng ý bằng văn bản của APSC, người sử dụng có thể download (tải xuống) và in
trên giấy những thông tin trên Website và/hoặc Ứng dụng APSC cho mục đích sử dụng cá nhân
với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng
trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin. Trong mọi
trường hợp khác, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày,
trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác về hình thức thiết kế, nội dung,
âm thanh, hình ảnh trong Website hoặc Ứng dụng APSC dưới bất cứ hình thức nào.
– APSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Website và/hoặc Ứng dụng APSC
do APSC và các đối tác của APSC cung cấp mà không cần báo trước đối với bất kỳ người sử
dụng nào bị nghi ngờ xâm phạm và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).
– Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất
kỳ những thông tin trên Website và hoặc Ứng dụng APSC bị xâm phạm về bản quyền, thì phải
xác nhận theo những quy định sau:
 Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền;
 Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền;
 Thông tin đầy đủ để cho phép APSC xác định những tài liệu bị xâm phạm;
 Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu,
đối tác hoặc đơn vị cấp phép.
2. CÁC SỬA ĐỔI
– Các thông tin trên Website và Ứng dụng APSC chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin
thuần túy. APSC không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính
xác của chúng.
– APSC hoặc người được ủy quyền của APSC có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung,
hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website và Ứng dụng APSC mà không cần
thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng về những thay
đổi đó. Các thông tin trên Website và Ứng dụng APSC được cập nhật theo ngày tháng chứa
trong chúng và APSC không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các
thông tin đó.
– Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website và Ứng dụng APSC, APSC không thực
hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website và Ứng dụng
APSC trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông
tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.
IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
– Người sử dụng đồng ý rằng khi đăng ký, duy trì tài khoản tại Website và/hoặc Ứng dụng APSC,
APSC sẽ thu thập thông tin cá nhân do người sử dụng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn

ở thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin tài chính và thanh toán, thông tin xác thực, thông tin
liên hệ, thông tin thiết bị, không giới hạn thông tin bằng ký tự, hình ảnh, âm thanh và cả các
thông tin tư vấn theo yêu cầu của pháp luật, phục vụ cho mục đích đầu tư, kinh doanh của người
sử dụng; để đánh giá nhu cầu tài chính của người sử dụng; để xử lý các yêu cầu và giao dịch của
người sử dụng; để thông báo và/hoặc cung cấp cho người sử dụng về các sản phẩm, dịch vụ khác
có thể quan tâm.
– Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website và/hoặc Ứng dụng APSC yêu cầu
thông tin định danh và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo
mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật
khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định
danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của
tài khoản đó.
– Người sử dụng thông báo ngay cho APSC về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của
mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. APSC không chịu trách nhiệm cho
việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý
do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.
2. COOKIES
Cookies là các tập tin nhỏ lưu những thông tin mà Website và Ứng dụng APSC sử dụng để theo
dõi các hoạt động truy cập của người sử dụng.
Người sử dụng đồng ý với việc APSC cài đặt và truy cập vào các tập tin cookies của APSC trên
các thiết bị truy cập của người sử dụng để biết được các quảng cáo và chương trình khuyến mãi
nào đã mang người dùng đến với Website và/hoặc Ứng dụng APSC. APSC có thể sử dụng các
tập tin cookies để kết nối đến các sản phẩm và dịch vụ của APSC và để theo dõi các hoạt động
của người sử dụng trên Website và/hoặc Ứng dụng APSC. Thông tin thu thập và chia sẻ được
ghi lại trong chế độ ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.
3. CUNG CẤP THÔNG TIN
Người sử dụng đồng ý rằng APSC có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà
người sử dụng cung cấp và có liên quan thông qua Website và Ứng dụng APSC đến:
– Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của APSC;
– Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website và Ứng dụng APSC đồng
ý và khi APSC có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy
định của pháp luật;
– Bất cứ đối tác nào của APSC nhằm mục đích cung cấp cho người sử dụng các sản phẩm, dịch
vụ khác có thể quan tâm. Các đối tác của APSC duy trì việc bảo mật thông tin của người sử
dụng ở mức độ tương tự như APSC thực hiện;
– Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu APSC thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.

V. TÙY CHỌN THAM GIA
Người sử dụng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà APSC có thể yêu
cầu. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến việc APSC không thể mở hoặc duy trì tài khoản hoặc
cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Mặc dù APSC cố gắng đảm bảo tất cả thông tin về người
sử dụng đều chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Tuy nhiên, người sử dụng có thể thông báo
ngay cho APSC nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân.
Nếu không muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào như được mô tả trong Điều
khoản sử dụng Website và Ứng dụng APSC này, người sử dụng vui lòng thông báo bằng văn
bản trong vòng 24h cho APSC kể từ ngày sử dụng Website và/hoặc Ứng dụng APSC. Sau thời
gian này, APSC hiểu người sử dụng cho phép APSC thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên
quan.

bnt_upVề đầu trang