Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 21/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Công văn số 2241/UBCK-QLKD về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày 17/5/2021 UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Alpha theo Công văn số 36/2021/APSC-CV ngày 17/5/2021 cùng các tài liệu đi kèm. Phương án chào bán thực hiện theo Nghị quyết số 10/2020/APSC-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 của ĐHĐCĐ Công ty (Tờ trình đính kèm), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021, Nghị quyết HĐQT số 03/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021, Nghị quyết HĐQT số 09/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 và các quy định của pháp luật liên quan.

Thông tin chi tiết, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Công văn số 2241/UBCK-QLKD ngày 21/5/2021

21
05/2021

Công văn số 2241/UBCK-QLKD của UBCKNN về kết quả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu
Thong ke