Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Công ty CP Chứng khoán Alpha trân trọng công bố thông tin trước đợt chào bán Trái phiếu APSCH2123001, cụ thể như sau:

Tên Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Mã trái phiếu:

APSCH2123001

Kỳ hạn trái phiếu:

24 tháng kể từ ngày phát hành

Khối lượng phát hành:

1.000 trái phiếu

Giá trị phát hành theo mệnh giá:

100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Đồng tiền phát hành và thanh toán:

Đồng Việt Nam (đồng/VNĐ)

Mệnh giá trái phiếu:

100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam/Trái phiếu

Ngày phát hành:

23/8/2021

Phương thức phát hành:

Đại lý phát hành

Mục đích phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu (sau khi đã trừ đi các phí, chi phí phát sinh liên quan đến đợt phát hành trái phiếu) sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của Tổ chức phát hành.

Hình thức trái phiếu:

Bút toán ghi sổ

Lãi suất danh nghĩa:

Cố định 10%/năm

Kỳ trả lãi:

06 tháng/lần

Loại hình trái phiếu:

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo

Tài sản bảo đảm:

Cổ phần CTCP Đầu tư và Thương mại Đại Thành Phát

Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

 

Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày làm việc liền sau đó.

Bảo lãnh thanh toán:

Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của Tổ chức phát hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào

Mua lại trái phiếu:

  • Mua lại trái phiếu theo đề nghị của Tổ chức phát hành:

Sau 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại hoặc thông qua bên thứ ba mua lại trái phiếu đã phát hành theo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn.

  • Mua lại theo đề nghị của Người sở hữu trái phiếu

Sau 06 tháng kể từ ngày người mua hoàn tất thủ tục thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi có yêu cầu của trái chủ. Giá mua lại do các bên thỏa thuận.

Giao dịch trái phiếu:

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Tư vấn chào bán và Đại lý phát hành:

          Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm:

          Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng trái phiếu:

          Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

 
Thông tin chi tiết, Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu kèm theo dưới đây:
 
 
Các tài liệu khác có liên quan, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ APSC để được hướng dẫn thêm. 
Trân trọng cảm ơn!
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
 

20
08/2021

Công bố thông tin trước đợt chào bán Trái phiếu (APSCH2123001)
Thong ke