Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1 - Thời gian: 13 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 09 tháng 12 năm 2020

2 - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Alpha - Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

3 - Nội dung Đại hội: Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm.

4 - Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2020.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

  • Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
  • Thông báo mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

 Đối với tổ chức:

  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
  • Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

6 - Các tài liệu gửi kèm theo thông báo

  • Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020;
  • Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ www.apsc.vn; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ALPHA

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Nam

Tài liệu đính kèm, vui lòng Download dưới đây

25
11/2020

Công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thong ke