Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 09/06/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha (APSC) và Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã ký “Hợp đồng kiểm toán và soát xét” về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP Chứng khoán Alpha.

09
06/2021

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2021
Thong ke