Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 17/11/2020, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Cao Thị Thu Hằng.

Thông tin chi tiết, vui lòng Download File đính kèm.

18
11/2020

Công bố thông tin Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (Cao Thị Thu Hằng)
Thong ke