Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 14/4/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Alpha đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/APSC/NQ-HĐQT về việc đề xuất của nhóm cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết tài liệu đính kèm: 

- Đề xuất của nhóm cổ đông

- Nghị quyết số 06/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 14/4/2021

- Tờ trình

14
04/2021

Cập nhật (bổ sung) tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thong ke