Biểu phí dịch vụ (áp dụng từ 23/11/2020)


Biểu phí dịch vụ (áp dụng từ 23/11/2020)

|

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2020/QĐ-APSC ngày19/11/2020 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Biểu phí dịch vụChính sách khách hàng ưu tiên)

STT

Dịch vụ

Mức phí

Ghi chú

I

Mở tài khoản

Miễn phí

 

II

Phí giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch

 

 

1

Cổ phiếu / chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm

 

 

Tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày

 

Từ 100 triệu đồng trở xuống

0.30%

 

 

Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

0.25%

 

 

Từ trên 1 tỷ đồng trở lên

0.20%

 

2

Trái phiếu niêm yết

0.10%

 

III

Lưu ký

 

Thu theo tháng

1

Chứng khoán chưa niêm yết

Miễn phí

 

2

Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

 

3

Trái phiếu (TP) niêm yết

0.18 VNĐ/TP/tháng

 

4

Phí chậm trả

Theo quy định của APSC tại từng thời điểm

 

IV

Chuyển khoản chứng khoán

 

 

1

Chuyển khoản chứng khoán bán thực hiện giao dịch qua SGDCK

0.3 VNĐ/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/1 mã
(tối đa không quá 300.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán).

 

2

Chuyển khoản chứng khoán tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của NĐT

0.3 VNĐ/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán
Tối thiểu: 100.000 VNĐ/hồ sơ
Tối đa: 300.000 VNĐ/mã CK

 

3

Chuyển khoản chứng khoán cho, biếu, tặng, thừa kế

0.2%/giá trị GD
Tối thiểu: 100.000 đồng

Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống GD (không bao gồm thuế TNCN theo luật định 0.1% GTGD)

Đối tượng nộp phí: bên nhận chuyển nhượng

Mức giá tính phí: mệnh giá

4

Chuyển quyền sở hữu của cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

0.2%/giá trị GD
Tối thiểu: 100.000 đồng

Chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống GD (không bao gồm thuế TNCN theo luật định)

5

Chào mua công khai

Bằng mức phí giao dịch CK niêm yết

(Không bao gồm thuế TNCN theo luật định )

Đối tượng nộp phí: bên chào mua và bên bán

Mức giá tính phí: giá giao dịch

6

Chuyển khoản chứng khoán đăng ký lưu ký tại VSD nhưng chưa niêm yết

Đối tượng nộp phí: bên chào mua và bên bán

Mức giá tính phí: giá giao dịch

Mức giá tính phí: giá giao dịch

0.25%/giá trị giao dịch

(Không bao gồm thuế TNCN theo luật định )

 

7

Rút chứng khoán

100.000 VNĐ/lần

 

V

Dịch vụ tài chính hỗ trợ

 

 

 

Ứng trước tiền bán chứng khoán

15%/ năm
Tối thiểu 50.000 VNĐ/ 1 lần ứng

Có thể thay đổi theo quy định của APSC tại từng thời điểm

VI

Sửa lỗi giao dịch

500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi

 

VII

Đóng tài khoản

100.000 VNĐ/lần

 

VIII

Dịch vụ khác

 

 

1

Môi giới mua bán chứng khoán OTC

0.5%/giá trị giao dịch

 

2

Chuyển nhượng CP trong trường hợp APSC quản lý cổ đông theo ủy quyền của tổ chức phát hành

0.25%/giá trị giao dịch
Tối thiểu: 100.000 VNĐ
Tối đa: 10.000.000 VNĐ

Không bao gồm thuế TNCN theo luật định

3

Cấp lại sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trong trường hợp APSC quản lý cổ đông theo ủy quyền của tổ chức phát hành

100.000VNĐ/1 lần

 

4

Chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận cho, biếu, tặng, thừa kế

200.000VNĐ/1 lần

Không bao gồm thuế TNCN theo luật định

5

Phong tỏa tài khoản, phong tỏa hoặc cầm cố chứng khoán theo yêu cầu

200.000VNĐ/lần

 

6

Cung cấp sao kê tài khoản bản cứng

30.000VNĐ/bản

 

7

Xác nhận số dư tài khoản (tiền, chứng khoán) theo yêu cầu của NĐT

50.000VNĐ/bản

 

8

Dịch vụ SMS thông báo biến động tăng/ giảm số dư tiền, TB ứng trước tiền bán chứng khoán, TB nhận tiền cổ tức, nhận cổ phiếu, Thanh toán tiền mua CK phát hành thêm.

5.500 VNĐ/ tháng

Đã bao gồm VAT

9

Dịch vụ SMS thông báo kết quả giao dịch khớp lệnh và các TB khác ( không bao gồm các loại SMS đã liệt kê ở mục VIII.8)

Miễn phí

 

                                                                                                                          

                                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

                                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                        NGUYỄN HOÀNG NAM

Chi tiết biểu phí dịch vụ, xem tại đây

Có thể bạn quan tâm

Thong ke