Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)
Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 22/4/2021, Công ty CP Chứng khoán Alpha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu, quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha (22.4.2021)

Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát (22.4.2021)

22
04/2021

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên APSC năm 2021
Thong ke