Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của APSC

|

Ngày 09/12/2020, CTCP Chứng khoán Apha đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng xem Tài liệu đính kèm dưới đây.

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2020.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020.

Tin hot

News
Thông báo về việc HSX tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán
Thong ke