Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 23/7/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu khác, Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

- Báo cáo và các tờ trình ĐHĐCĐ

- Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha (23/7/2021)

 

Theo Điều 3 của Nghị quyết ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung "Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu". Do đó, Công ty CP Chứng khoán Alpha ban hành Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết Báo cáo, Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP cho CĐHH

23
07/2021

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021
Thong ke