Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Công ty CP Chứng khoán Alpha (APSC) công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 diễn ra ngày 09/12/2020.

Trân trọng kính mời quý Cổ đông và Nhà đầu tư xem thông tin chi tiết tại Tài liệu đính kèm dưới đây.

09
12/2020

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường APSC năm 2020
Thong ke