Product && Service Banner

Quan hệ cổ đông

Tóm tắt nội dung công bố

Ngày 23/7/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Alpha đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có thông qua nội dung "Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu".

Căn cứ theo đó, Công ty CP Chứng khoán Alpha đã ban hành Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết Báo cáo, Quý khách hàng và Nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây.

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP cho CĐHH

26
07/2021

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP cho CĐHH
Thong ke